Page Menu

Zondag 12 mei: zazenochtend

Zazenochtend: zondag 12 mei; twee zazens en guenmai-ontbijt, 8.00-12.30 uur;  bijdrage €15/ €10 (maandbetalers)

Aanmelden: via meiran@zazen.amsterdam of +31 (0)6 857 863 36 (Alga Ko Den del Mar)

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes